Obchodní podmínky Bauer Hotel Group Eshop
Logo Bauer Hotel Group

Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) společností

BHG Princ s.r.o.
IČ: 073 41 199
DIČ: CZ073 41 199
se sídlem: Staroměstské náměstí 460/29, Staré Město, 110 00 Praha 1
zapsanou u Městského soudu v Praze, spisová značka C 302794

kontaktní údaje: Michaela Bauerová
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
telefon: 603 110 598
web: www.bauergroup.cz/eshop

(dále jen „prodávající“)


Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu (dále jen „kupní smlouva“) mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné www.bauergroup.cz/eshop

(dále jen „prodávající“)

 1. (dále jen „internetový obchod“), nebo prostřednictvím e-mailové korespondence (viz e-mail uvedený v čl. I. odst. 1. těchto obchodních podmínek) na základě potvrzení objednávky prodávajícím a nabídky kupujícím učiněných na základě výběru z nabídkového katalogu zaslaného prostřednictvím e-mailu kupujícím (dále jen „nabídkový katalog“).
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. Případná individuální ujednání spočívající v odchýlení se od těchto obchodních podmínek jakýmkoliv způsobem musí být učiněna v písemné formě (ta je zachována i v případě e-mailu).
 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce. 
 4. Za spotřebitele se považuje podle těchto obchodních podmínek každý člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 

II. Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží nezahrnují náklady na doručení zboží kupujícímu, pokud nebude výslovně na internetové prezentaci prodávajícího uvedeno jinak. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek. Dále může být v internetovém obchodě uvedena též předběžná doba dodání zboží s tím, že tento údaj je pouze orientační, a nepředstavuje závazek prodávajícího dodat zboží v této dodací době, pokud objektivní okolnosti zabrání prodávajícímu tuto dodací dobu dodržet (např. vyprodání zásob, zásah vyšší moci – přírodní katastrofy, pandemie apod.), a nepovažuje se za prodlení prodávajícího. O této skutečnosti prodávající kupujícího neprodleně vyrozumí.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. To platí i pro fotografie na stránkách internetového obchodu, které mají pouze ilustrační charakter, a nemusí přesně odrážet podobu a jakost prodávaného zboží. Nedojde-li k uzavření kupní smlouvy podle čl. III. těchto obchodních podmínek nebo na základě individuálně sjednaných podmínek, nepovažuje se sortiment zboží zveřejněný na internetové prezentaci nebo nabídkovém katalogu prodávajícího za závaznou nabídku ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.
 3. V internetovém obchodě jsou dále zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, které nejsou součástí kupní ceny. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak. 
 5. Výše uvedená ustanovení se použijí přiměřeně i na případy, kdy kupující objednává od prodávajícího zboží na základě e-mailové nabídky. V takovém případě se na nabídkový katalog zaslaný prostřednictvím e-mailové adresy vztahuje tento článek obdobně s tím, že tyto informace budou uvedeny v tomto nabídkovém katalogu. Pro vyloučení pochybností platí, že aplikace ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku na tuto nabídku prostřednictvím nabídkového katalogu se vylučuje i zde. V nabídkovém katalogu se ovšem zásadně neuvádí doba dodání zboží, o které prodávající informuje kupujícího až v reakci na objednávku v souladu s obchodními podmínkami.


III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím na základě těchto obchodních podmínek může být uzavřena pouze za podmínek zde uvedených, nedohodnou-li se strany jinak. Aplikace ustanovení o kontraktačním procesu podle ustanovení § 1731 až § 1745 občanského zákoníku se nepoužije v rozsahu, ve kterém jsou s dále uvedenými podmínkami uzavření kupní smlouvy v rozporu. Prodávajícímu nevzniká povinnost na základě internetové prezentace (internetového obchodu) nebo nabídkového katalogu smlouvu uzavřít.
 2. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 3. Jakékoliv přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou ze strany kupujícího se nepovažuje za přijetí nabídky, ledaže prodávající projeví zcela odlišnou vůli.
 4. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.
 5. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.
 6. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

⦁ prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě, 

⦁ vyplněním objednávkového formuláře bez registrace,

⦁ prostřednictvím e-mailové objednávky způsobem uvedeným dále v těchto obchodních podmínkách.

 1. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, v nabídkovém katalogu nebo kdykoliv v průběhu uzavírání kupní smlouvy nebo zpracování objednávky na základě uzavřené kupní smlouvy, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky, nebo byla uzavřena kupní smlouva přes e-mail nebo internetový obchod podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího. V opačném případě platí, že kupní smlouva nebyla uzavřena.
 2. V případě, že některý z požadavků nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku, to platí i poté, co byla kupní smlouva uzavřena (zejména pokud vyjde tento důvod najevo až po uzavření kupní smlouvy). Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. 
 3. Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že kupní smlouva není uzavřena, pokud na jeho straně vzniknou oprávněné pochybnosti o identitě kupujícího (případně oprávněné osoby jednající za kupujícího).


Postup při objednávání zboží prostřednictvím internetové prezentace (internetového obchodu)

 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
 2. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko Nákup. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
 3. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího. 
 4. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách. 
  Postup při objednávání zboží prostřednictvím e-mailové objednávky
 5. V případě uzavírání kupní smlouvy formou e-mailové komunikace na základě nabídkového katalogu zašle prodávající na e-mailovou adresu sdělenou kupujícím nabídkový katalog, v němž prodávající kupujícího seznámí s informacemi podle čl. II. odst. 1. až 3. těchto obchodních podmínek. Zároveň v rámci tohoto e-mailu zašle prodávající kupujícímu i tyto obchodní podmínky, a upozorní jej na to, že jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, pokud bude uzavřena podle tohoto odstavce. Prodávající v něm rovněž kupujícího vyzve k učinění objednávky, a to formou písemné odpovědi zpět na e-mail prodávajícího uvedený v záhlaví těchto obchodních podmínek. Jiné formy objednávek zásadně nebudou akceptovány, ledaže se strany v konkrétním případě prokazatelně dohodnou jinak. Zároveň prodávající informuje kupujícího i o způsobech platby za zboží a způsobu dodání zboží.
 6. V případě zájmu kupujícího o koupi zboží zašle kupující písemnou odpověď/objednávku zpět na e-mail prodávajícího, ve které je povinen minimálně uvést (dále jen „objednávka“):

⦁ údaj, zda poptává zboží jako fyzická nebo právnická osoba, a zda tak činí v rámci své podnikatelské činnosti či v rámci svého samostatného výkonu povolání, jde-li o osobu fyzickou;

⦁ kontaktní údaje, a to minimálně v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo u fyzické osoby, nebo v rozsahu: jméno, příjmení, sídlo, IČO, e-mail a telefonní číslo u fyzické osoby podnikající, nebo v rozsahu: obchodní firma (název), sídlo, a IČO, a kontaktní údaje fyzické osoby zastupující právnickou osobu u právnické osoby (dále jen „kontaktní údaje“);

⦁ zboží z nabídkového katalogu, které kupující poptává, včetně uvedení množství. Pokud bude kupující poptávat více druhů zboží, musí být z objednávky patrné množství poptávaného zboží ke každému druhu zboží;

⦁ způsob platby za zboží podle čl. V. odst. 1.;

⦁ způsob dodání zboží podle čl. V. odst. 8.

 1. Kupující bere na vědomí, že plně odpovídá za to, že kontaktní údaje jsou pravdivé a aktuální. Kupující je povinen nahradit prodávajícímu jakoukoli škodu způsobenou porušením tohoto ustanovení, počítaje v to i případné náklady právního zastoupení v řízeních před orgány veřejné moci, nebo sankce uložené v přestupkovém nebo jiném řízení.
 2. Objednávka podle odst. 15. nepředstavuje a nemůže způsobit žádný závazek prodávajícímu dodat zboží kupujícímu podle objednávky. V návaznosti na objednávku může (k žádnému z následujících kroků ovšem není zavázán) prodávající:

⦁ objednávku potvrdit tím, že zašle zpět kupujícímu na stejnou e-mailovou adresu souhrn objednaného zboží, kupní cenu, náklady spojené s balením a dodáním zboží, termín dodání zboží, způsob dodání zboží a způsob úhrady kupní ceny a nákladů spojených s balením a dodání za zboží. Prodávající si vyhrazuje právo nabídnout kupujícímu i jinou skladbu (sortiment) zboží, případně potvrdit objednávku jen částečně, než kupující uvedl v objednávce, a to zejména z důvodu nedostupnosti objednaného zboží (dále jen „nabídka“);

⦁ vyzvat kupujícího k doplnění nekompletní či nesrozumitelné objednávky, a teprve po vyjasnění objednávku písemně potvrdit s tím, že toto doplnění může proběhnout i formou telefonické komunikace;

⦁ oznámit kupujícímu, že objednávku není v současné době možné vyřídit – stejné účinky má i to, pokud prodávající do 7 dní na objednávku kupujícího nebude reagovat;

⦁ navrhnout kupujícímu dodání alternativního zboží o srovnatelné kvalitě a jakosti, pokud bude zboží v objednávce nedostupné, poté se postupuje přiměřeně podle odst. 15. až 17.

 1. Kupující má poté možnost prostřednictvím e-mailu potvrdit nabídku učiněnou podle odst. 17. první odrážky, a to nejpozději do 3 pracovních dní od jejího doručení. Kupní smlouva je uzavřena tehdy, pokud kupující potvrdí prodávajícímu bezpodmínečně nabídku; potvrzení nabídky, jakkoliv se odlišující od jejího obsahu se nepovažuje za uzavření kupní smlouvy. Prodávající si ovšem vyhrazuje v takovém případě právo přijmout takto změněnou nabídku, a kupní smlouva je v takovém případě závazně uzavřena tehdy, pokud prodávající vyrozumí kupujícího o tom, že takto změněný návrh přijímá.
 2. Kupující zcela odpovídá za to, že po celou dobu uzavírání smlouvy zajistí funkčnost své e-mailové schránky. Jakákoliv komunikace odeslaná prodávajícím se považuje za doručenou kupujícímu téhož dne bez ohledu na to, zda se přihlásí do své e-mailové schránky.
 3. V případě potřeby se mohou strany dílčím způsobem se od tohoto způsobu uzavření kupní smlouvy přes e-mail odchýlit.
 4. Hovoří-li dále tyto obchodní podmínky o „objednávkách“ a „potvrzení objednávky“, rozumí se tím podle povahy nejen objednání přes internetovou prezentaci (internetový obchod), ale dále i objednání prostřednictvím e-mailu ve smyslu odst. 14. až 20. tohoto článku.

 

IV. Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace. 
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

V. Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

⦁ bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. ú. 19-5819800287/ 0100, vedený u Komerční banky, a.s. (v takovém případě má kupující právo na převzetí/dodání zboží až tehdy, bude-li kupní cena řádně připsána na tento účet prodávajícího);

⦁ bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány;

⦁ dobírkou v hotovosti při předání zboží;

⦁ v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně;

 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši (dále jen „poštovné a balné“ nebo „náklady na dodání“). Poštovné a balné není součástí kupní ceny.
 2. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 3. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 5. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou. 
 6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. To neplatí v případě, je-li evidence tržeb podle uvedeného zákona pozastavena opatřeními příslušných orgánů, například v době nouzového stavu či pandemie.
 7. Zboží je kupujícímu dodáno:

⦁ na adresu určenou kupujícím v objednávce;

⦁ prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil;

⦁ osobním odběrem v provozovně prodávajícího na adrese Staroměstské náměstí 460/29, Staré Město, 110 00.

 1. Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní podle objednávky, pokud u jednotlivého zboží výslovně neuvádí jinou dobu dodání, nezabrání-li prodávajícímu v dodání zboží nepředvídatelná a neočekávatelná překážka (vyšší moc – např. pandemie, okolnosti stojící čistě na straně dopravce), nejpozději do 10 dnů od

⦁ potvrzení objednávky a uzavření kupní smlouvy, zvolil-li kupující platbu dobírkou v hotovosti při předání zboží, v hotovosti při osobním odběru v provozovně nebo v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru ve výdejně zásilek;

⦁ připsání celé kupní ceny a nákladů na dodání ve prospěch prodávajícího, uhradil-li je kupující bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány nebo bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený v odst. 1. výše.V případě souběhu zboží s různými dodacími dobami v jedné objednávce je rozhodná nejdelší doba dodání pro veškeré zakoupené zboží.

 1. Za dodání zboží ve smyslu odst. 9. výše se považuje situace, kdy se již zboží může plně dostat do dispozice kupujícího. To znamená, že zboží se považuje za dodané:

⦁ v případě odeslání na adresu určenou kupujícím v objednávce dnem, kdy byla zásilka dodána poprvé na uvedenou adresu bez ohledu na to, zda byl kupující přítomen na této adrese k převzetí zboží. V případě volby třetího dopravce, jenž nabízí termíny doručení kupujícímu podle jeho volby, jde o první kalendářní den, který mu dopravce nabídl jako možný k doručení zásilky, to platí i tehdy, pokud bylo na přání kupujícího zboží tímto třetím dopravcem dopraveno na nejbližší výdejové místo až po odeslání zboží prodávajícím (např. PPL Parcelshop, výdejový GEIS point apod.);

⦁ v případě osobního odběru dnem, kdy bylo toto zboží připraveno k osobnímu odběru v provozovně prodávajícího, a kupující byl o možnosti tohoto vyzvednutí informován prodávajícím. Prodávající upozorňuje kupujícího na to, že neodpovídá za to, pokud nebude příslušnými externími dopravci/provozovateli odběrných míst/provozovateli poštovních služeb (mimo odběrné místo prodávajícího) informován o tom, že je zboží připraveno k vyzvednutí.

 1. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
 2. Poštovné a balné jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy; odpovědnost třetí osoby (dopravce) tím není dotčena.
 3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 5. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je přiložen k zásilce, nebo odeslán na e-mailovou adresu kupujícího.
 6. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Prodávající (nebo doručující orgán, případně výdejna) předá zboží kupujícímu až tehdy, kdy bude kupní cena zcela uhrazena.
 7. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
 8. Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10 Kč, maximálně však 300 Kč.

 

VI. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit (mimo jiné z důvodů uvedených v zákoně). Hovoří-li článek VI. těchto obchodních podmínek o kupujícím, platí, že jde pouze o kupujícího, jenž uzavřel s prodávajícím kupní smlouvu jako spotřebitel; v opačném případě se článek VI. těchto obchodních podmínek nepoužije. Tyto obchodní podmínky rovněž slouží jako poučení spotřebitele o právu odstoupit od smlouvy ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. f) občanského zákoníku.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů 

⦁ ode dne převzetí zboží;

⦁ ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí;

⦁ ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

 1. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případech uvedených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku. Zejména prodávající tímto upozorňuje kupujícího na to, že podle ustanovení § 1837 odst. 1 písm. g) občanského zboží nemůže spotřebitel odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 2. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
 4. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 5. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 6. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 7. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 8. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Za škodu se považují případy, kdy je vrácené zboží poškozeno porušením právní povinností kupujícího ve smyslu platných právních předpisů.
 9. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží, nebo pokud vyjde najevo, že kupující již dříve porušil smlouvu s prodávajícím. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím. 

 

VII. Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal

⦁ má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

⦁ se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

⦁ zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

⦁ je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

⦁ zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 1. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. 
 2. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.
 3. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu písemně předložit reklamaci a požadovat

⦁ výměnu za nové zboží nebo části dodaného zboží, pokud se vada dotýká jen části předmětu kupní smlouvy. Toto právo nemá kupující tehdy, pokud je vzhledem k povaze vady takovýto požadavek zjevně nepřiměřený;

⦁ bezplatnou opravu zboží nebo jeho části, jímž se rozumí uvedení do stavu odpovídajícímu podle odst. 1. tohoto článku;

⦁ přiměřenou slevu z kupní ceny;

⦁ doplnění předmětu kupní smlouvy, pokud nebyl dodán v odpovídajícím množství, pokud je možné tímto způsobem vadu odstranit; 

⦁ odstoupení od smlouvy, nicméně pouze v případech stanovených těmito obchodními podmínkami.

 1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy, 

⦁ pokud má zboží podstatnou vadu, a představuje tak podstatné porušení smlouvy;

⦁ pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě (to neplatí v případě, že kupujícím je podnikatel, a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká také jeho podnikatelské činnosti, dále jen „podnikatelská koupě“);

⦁ při větším počtu vad zboží (to neplatí v případě podnikatelské koupě).

 1. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 
 2. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. 
 3. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy. Tento odstavec neplatí v případě, že jde o podnikatelskou koupi.
 4. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy. 
 5. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. 
 6. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět. 
 7. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.
 8. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 9. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. 
 10. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 11. Podmínkou uplatnění práv z vadného plnění je, že ji kupující u prodávajícího včetně práva z vadného plnění uplatnil bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, a to i v případě, že je kupujícím spotřebitel.
 12. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat. Za účelně vynaložené náklady se výslovně nepovažují náklady vynaložené na odborné vyjádření nebo znalecký posudek, pokud je kupující pořídil bez vědomí prodávajícího ještě předtím, než byl kupující prodávajícím vyrozuměn o výsledku reklamace. 
 13. Není-li kupujícím spotřebitel, má prodávající právo požadovat v případě neoprávněné reklamace po kupujícím úhradu účelně vynaložených nákladů s vyřízením reklamace.
 14. Volbu způsobu reklamace má kupující. Jakmile však jednou učiní volbu práva z vadného plnění, nemůže ji bez souhlasu prodávajícího změnit.
 15. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se dále řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (v případě, že je kupujícím spotřebitel). Nejde-li o podnikatelskou koupi, použijí se dále na práva a povinnosti stran ohledně vadného plnění ustanovení § 2161 až 2174 občanského zákoníku.   

 

VIII. Reklamace v případě spotřebitele

 1. Je-li kupující spotřebitelem, použijí se dále na kupní smlouvu ustanovení tohoto článku.
 2. Hovoří-li článek VIII. těchto obchodních podmínek o kupujícím, platí, že jde pouze o kupujícího, jenž uzavřel s prodávajícím kupní smlouvu jako spotřebitel; v opačném případě se článek VIII. těchto obchodních podmínek nepoužije.
 3. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 4. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu. Za okamžik vyřízení reklamace se považuje okamžik, kdy jsou výsledek reklamačního řízení a případně reklamované zboží odeslány zpět kupujícímu.
 5. Lhůta podle odst. 4. neběží až do okamžiku, dokud kupující nepředloží reklamované zboží k odbornému posouzení vady, pokud bezodkladně po uplatnění reklamace zboží k tomuto posouzení neodevzdá, nebo neprokáže jeho odeslání prodávajícímu za tímto účelem.
 6. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží. Kupující je ovšem i tak povinen prokázat existenci vady, pokud bude mezi stranami sporná.

 

IX. Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, tento způsob komunikace se považuje za písemnou formu.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce učiněné přes e-mail.

 

X. Ochrana osobních údajů

 1. Tato informace o zpracování osobních údajů je vydána v souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) a je určena pro kupující, jež poskytují osobní údaje správci za účelem plnění předmětu kupní smlouvy.2. Správcem osobních údajů je prodávající uvedený v záhlaví těchto obchodních podmínek. Kontaktní údaje správce jsou:

⦁ e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Účel zpracování osobních údajů, právní základ zpracování osobních údajů, rozsah zpracovávaných osobních údajů

 1. Osobní údaje kupujícího správce zpracovává a uchovává

⦁ pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo, případně dále údaje o platební kartě zahrnující číslo karty, datum expirace, typ karty, CVC kód a bankovní spojení (dále jen „osobní údaje“). Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující. Poskytnutí osobních údajů pro tento účel je smluvním požadavkem, a kupující je proto povinen uvedené osobní údaje správci poskytnout;

⦁ protože je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo, případně dále údaje o platební kartě zahrnující číslo karty, datum expirace, typ karty, CVC kód a bankovní spojení. Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR nezbytnost pro účely oprávněných zájmů správce. Poskytnutí osobních údajů pro tento účel je smluvním požadavkem, a kupující je proto povinen uvedené osobní údaje správci poskytnout. 

⦁ pro účely splnění povinností stanovených právními předpisy v rozsahu: jméno, příjmení, adresa. Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. c) GDPR, protože je to nezbytné pro splnění právní povinnosti, na která se na správce vztahuje. Poskytnutí osobních údajů pro tento účel je zákonným požadavkem, a kupující je proto povinen uvedené osobní údaje správci poskytnout.

⦁ pro účely nabízení produktů a služeb, pro marketingové účely a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím sdělených elektronických prostředků (tj. zejména e-mailová adresa) v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail. Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlas udělený subjektem osobních údajů (kupujícím) ke zpracování jeho osobních údajů. Kupující tyto osobní údaje poskytuje na základě jeho dobrovolného souhlasu, a z tohoto důvodu může kdykoli souhlas s tímto zpracováním odvolat. Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů nejsou dotčeny výše uvedené důvody zpracování osobních údajů kupujícího, ani zákonnost zpracování do odvolání souhlasu.

Příjemci/kategorie příjemců osobních údajů

 1. Správce z důvodu plnění smluvní povinnosti (včetně povinnosti doručení zboží) může v potřebném rozsahu poskytnout výše uvedené osobní údaje:

⦁ smluvnímu dopravci, kterého si kupující zvolí při sjednávání smlouvy podle těchto obchodních podmínek, přičemž osobní údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa fakturační, adresa dodací, e-mail, telefonní číslo;

⦁ provozovateli platební brány, kterého si kupující zvolí při sjednávání smlouvy podle těchto obchodních podmínek, přičemž osobní údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa fakturační, adresa dodací, e-mail, telefonní číslo, technické údaje související s realizací úhrady nákupu;

Doba uložení osobních údajů

 1. Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu, kdy trvá alespoň jeden z důvodů dále uvedených.
 2. Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu trvání doby práv z vadných plnění (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu záruky na jakost, pokud byla poskytnuta v delší době.
 3. Dále budou osobní údaje zpracovány po účely ochranu oprávněných zájmů správce pro případy sporů před soudy nebo jinými orgány, a to po dobu 4 let od uzavření kupní smlouvy, výše uvedený odstavec tím není dotčen.
 4. Konečně budou osobní údaje zpracovány po dobu vyžadovaných právními předpisy, a to např:

⦁ podle ustanovení § 31 zákona o účetnictví (č. 563/1991 Sb.) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají, a to s ohledem na povinnost správce uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury);

⦁ podle ustanovení § 148 daňového řádu (č. 280/2009 Sb.) po dobu 4 let počínajících koncem zdaňovacího období, kterého se týkají (a to s ohledem na pravomoc správce daně vyměřit daň v takto stanovené lhůtě);

⦁ podle ustanovení § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) po dobu 10 let počínajících koncem zdaňovacího období, kterého se týkají, a to s ohledem na povinnost správce uchovávat daňové doklady týkající se plnění, z nichž je odváděna daň z přidané hodnoty.

 1. Rovněž budou osobní údaje zpracovávány po dobu platnosti souhlasu ke zpracování osobních údajů pro účely nabízení produktů a služeb, pro marketingové účely a za účelem zasílání obchodních sdělení, pokud byl kupujícím k těmto účelům udělen. Správce ukončí zpracování osobních údajů neprodleně po skončení doby platnosti souhlasu nebo v případě, že kupující souhlas se zpracováním odvolá. Tímto není dotčena zákonnost zpracování před odvoláním souhlasu, ani zákonnost zpracování pro jiné účely uvedené v těchto obchodních podmínkách.

Práva subjektu údajů

 1. Kupující (případně osoba jednající za kupujícího má dle GDPR právo:

⦁ na přístup k osobním údajům;

⦁ na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají;

⦁ na výmaz („právo být zapomenut“);

⦁ na omezení zpracování osobních údajů;

⦁ na přenositelnost údajů;

⦁ vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

 1. Správce vyrozumí oprávněnou osobou nejpozději do jednoho měsíce od uplatnění těchto práv. Oprávněná osoba je zároveň oprávněna proti zpracovávání osobních údajů podat stížnost k příslušnému úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

XI. Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy (tj., je-li kupující spotřebitelem) je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh je spotřebitel oprávněn u ČOI uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své sporné právo u prodávajícího poprvé. Kupující v postavení spotřebitele je povinen ČOI prokázat skutečnost, že se kupujícímu nepodařilo spor vyřešit s prodávajícím přímo.
 3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. 
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Prodávající a kupující tímto vylučují možnost jednostranného započtení vzájemných pohledávek kupujícího za pohledávkami prodávajícího vyplývající ze závazků vzniklých na základě kupní smlouvy a/nebo obchodních podmínek.
 7. V případě, že kupujícím není osoba v postavení spotřebitele, vylučují tímto strany aplikace ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku týkajících se některých doložek v adhezních smlouvách.
 8. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 9. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 10. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 10. 2020. 

 

 

PŘÍLOHA Č. 1

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY


(Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy, pokud jste ji uzavřel/a jako spotřebitel).
Oznámení o odstoupení od smlouvy - Adresát BHG Services s.r.o., IČ: 075 43 573, se sídlem: Jilská 450/16, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 302794 - Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*) 

 

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
 - Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
 

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů
 - Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 - Datum 
(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

Vždy čerstvé

Vyrábíme na objednávku. Objednávete prosím z předstihem 48 hodin, u dortů 3 dnů. Děkujeme.

Platba předem

Váš nákup zaplatíte pohodlně předem kartou prostřednictvím platební brány.

Doprava a Vyzvednutí

Nákup Vám rádi dodáme kamkoli po Praze, můžete si jej však také vyzvednout osobně.